top of page

Retningslinjer og mål - Yngres avdeling

Innledning 

BK Tromsø er et idrettslag som har som formål å drive med volleyball, både aldersbestemt  og på seniornivå. Dette dokumentet angir både klubbens målsetninger for aldersbestemte  lag, og viktige verdier som klubben skal ledes etter. Disse målsetningene og retningslinjene  

er vedtatt at klubbens styre, og skal sikre forutsigbarhet for alle både mht trening og  deltakelse i kamp/turneringer.  

Klubben har lag på alle nivåer fra og med 7-årsalder til og med elitelag både på dame og  herresiden.

For U13 og U11 så kan det være miks-lag.

Vårt mål  

Vi har som mål å ha et aktivitetsmiljø for barn og unge i Tromsø som ønsker å drive med  ballidrett. Vi legger stor vekt på å skape et inkluderende og sosialt miljø, preget av vennskap  og godt miljø. Volleyball er en fantastisk idrett, som er teknisk krevende men som likevel passer for de fleste. Vi har som mål å skape en arena for utvikling og idrettsglede med et godt treningsmiljø for alle, der både sportslig og menneskelig utvikling står i fokus. 

BKT er underlagt Norges Volleyballforbund og Norges Idrettsforbund, og vi følger alle  retningslinjer for barne- og ungdomsidrett. Våre trenere har så langt som mulig gjennomført  trenerutdanning i regi av NVBF, og vi forsøker så langt vi klarer å ha høyt kompetansenivå i  trenerkorpset vårt. Hovedtrener for hvert enkelt lag, i alle fall på U15/U17-nivå bør/skal ha  formell trenerkompetanse og gjennomført nødvendig opplæring og trening. Vi vektlegger at 

hver enkelt skal få trening som er tilrettelagt for sitt nivå. Det vil være store forskjeller  mellom hver enkelt spiller i forhold til både tekniske, fysiske og mer kognitive forutsetninger.  Ingen skal spille i BKT uten å kjenne på god mestringsfølelse og glede over å delta på trening og kamp. Vi har som mål å delta på alle regionale turneringer arrangert av NVBF, og på  regionale turnerninger (mini og ranking) er målsettingen at alle spillere skal få mest mulig  spilletid, og mindre fokus på sportslige prestasjoner.  

Retningslinjer for uttak og deltakelse på regionale/nasjonale mesterskap – U15/17 og 19 

Klubben har som mål og ambisjon at vi skal delta på regionale og nasjonale mesterskap i alle  3 aldersklasser, og for begge kjønn. Målet vårt er å prestere best mulig når vi deltar, og  forsøke å vinne mesterskap vi deltar i. 

Kvalifisering for NM skjer gjennom spill i NNM som normalt skjer i januar. Det er ikke  nødvendigvis slik at det er samme lag som spiller NNM som drar til NM. Det er begrenset  antall plasser for deltakelse i NNM/NM, og lag vil bli satt sammen/tatt ut til de ulike  alderstrinnene ut i fra følgende prinsipper:  

- Vi deltar normalt sett med 14 spiller på hvert lag. Dette er ingen absolutt grense, og  må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis en treningsgruppe består av eksempelvis 15- 16 spillere, så kan det være naturlig å utvide troppen. Overordnet må målet være at  det ikke blir noen får som ikke får være med.  

- Lagene kan settes sammen på tvers av treningsgrupper, og uttak skjer av trenerne fra  respektive treningsgrupper på følgende kriterier (ikke i prioritert rekkefølge): 

o Ønske om deltakelse fra spilleren selv 

o Rolle i laget 

o Engasjement og holdninger 

o Treningsdeltakelse 

o Erfaring og sportslig nivå 

Sammensetning av lag til NNM/NM må gjøres så tidlig så mulig. Det vil si at  lagsammensetning til NNM gjøres i desember, og lagsammensetning til NM gjøres så snart  kvalifisering er gjennomført i januar.  

Klubben dekker påmeldingsavgift for deltakelse i NNM og NM, og kostnader til dommer i  NM. De uttatte spillerne må i felleskap betale for reise og opphold for trener/trenere samt  evt lagleder. 

Retningslinjer deltakelse på regionlag og RNM u16.

Klubben oppfordrer og legger til rette for at våre spillere deltar på uttak til regionlag og om  de blir tatt ut til regionlaget, deltakelse der. Spillerne som deltar må selv betale for egne  deltakelse.  

Retningslinjer for sportslig utvikling – hospitering i andre treningsgrupper 

Det er store individuelle forskjeller både på sportslige ambisjoner og sportslig nivå i de ulike  treningsgruppene. Sånn skal det være og må det være. Vi ønsker å være en inkluderende  klubb som har plass til alle som har lyst og er motiverte, men samtidig så må vi som klubb  legge til rette for en arena for god sportslig utvikling for de som ønsker det. Dette gjøres  gjennom mulighet for hospitering i andre treningsgrupper på høyere aldersnivå. I BK Tromsø  gis tilbud om hospitering i andre treningsgrupper etter følgende retningslinjer for  hospitering:  

- Spillerens ønske skal høres.  

- Treneren i den treningsgruppa spilleren tilhører har det overordnede ansvar for spilleren og kommunikasjon med spilleren/foreldre.  

- Hospitering skjer i nært samarbeid mellom trenerne og spilleren selv

- Dersom en spiller skal flyttes opp et nivå, skjer det som følge av ønske fra spilleren  selv, i samråd med trenerne og med forståelse fra foresatte 

Hva forventer vi av spilleren? 

Det å delta i frivillige aktiviteter skal være lystbetont og forbundet med glede for det enkelte  barn/ungdom. Hver enkelt må derfor finne sitt eget nivå på treningsdeltakelse og  turneringsdeltakelse. Det vi forventer fra spillere i BKT er:  

- Man gir beskjed til trener i god tid i forveien om man ikke kan komme på trening - Har respekt for lagkameratene og trener, og innordner seg lagets og klubbens  retningslinjer og rutiner både i trening og turneringer.  

- Stiller på oppgaver som blir tildelt laget i forbindelse med arrangementer som  klubben har (eksempelvis balltrillere på elitekamper) 

- Har motivasjon til deltakelse innenfor egne individuelle forutsetninger

Schedule: Welcome
bottom of page