top of page

Oppgaver og arbeidsdeling

Logo.png
Schedule: Welcome

Leders oppgaver

Leder skal/har:

 • Det overordna ansvar for klubben

  • Organisatorisk

  • Økonomisk

  • Idrettspolitisk

  • Lede sponsorgruppa

 • Delegere oppgaver og ansvar

 • Følge opp prosesser i klubben

 • Iverksette tiltak ved krisesituasjoner

 • Være støttespiller for klubbens ulike avdelinger

 • Markedsansvar

 • Innkalle og lede styremøter

 • Leder har ansvar for å forhandle fram treningstimer i haller/gymsaler. Fordeling gjøres i samarbeid med leder for Yngres avdeling og leder av Sportslig utvalg

 • Overordnet ansvar for avvikling av årsmøte

 

Nestleders oppgaver

Nestleder skal:

 • Overta leders ansvar og oppgaver for klubben i leders fravær

 • Delta på styremøter og lede disse i leders fravær

 • Ansvar for organisere dugnad: Salg av julestjerner

 • Ansvar for koordinering av dugnadsvirksomhet mot lagenes dugnadsansvarlige

 • Ansvar for støtteordninger fra NIF og andre virksomheter der det er mulig å søke støtte.

 • Ansvar for klubbens utstyr og materiell til sportsaktiviteter (baller, ballkurver, ballnett, drakter, treningsutstyr, nett, antenner, poengtavler o.l)

 • Politiattester sammen med sekretær

 • Overordnet ansvar for leder-, trener- og dommerutdanning sammen med Yngres avdeling og Sportslig utvalg

 • Ansvar for oppfølging av medlemslister – klubbadmin og min idrett

 • Andre oppgaver i samråd med leder

 

Sekretærens oppgaver

Sekretæren skal:

 • Innhente politiattester for alle som står i et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming

 • Distribuere innkommende post til klubben via tilgjengelige kanaler

 • Delta på styremøter, skrive referat fra møtene og lagre de elektronisk etter avtale

 • Innhente oppdaterte medlemslister fra lagene og ajourføre via KlubbAdmin. Her vil sekretær kunne innhente nødvendig støtte hos styret for øvrig

 • Foreta idrettsregistreringen for hele klubben, og melde inn tall på all aktivitet klubben forestår

 

Kasserers oppgave

Kasserer skal:

 • Delta på styremøter og gi en økonomisk status.

 • Ansvar for henting av post i postboks (tilsyn en gang i uka)

 • Fullmakt til å opprette og avslutte konti. Kopi må alltid sendes regnskapskontor

 • Legge inn fakturaer til betaling

 • Kontering

  • Alle bilag må påføres kontostreng

  • Innbetalte faktura som gjelder dugnader/sponsor overføres til lagene det gjelder

  • Fordeler evt. fellesutgifter på de enkelte lag/grupper

  • Fordele grasrotandel, sponsor og øvrige tilskudd på riktig avdeling ut fra hva som er vedtatt i budsjettet.

 • Fakturering

  • Fakturering kunder. Gjelder sponsorstøtte og dugnader.

  • Fakturerer medlemskontingent og følger opp/purrer de som ikke betaler

  • Følge opp at tilskudd og økonomiske gaver blir innbetalt

  • Registrere/søke momskompensasjon

 • Sørge for at spillere har gjort opp sine forpliktelser før evt. overgang til annen klubb, eller når de slutter.

 

Yngres avdeling

 • Yngres avdeling har ansvar for planlegging og gjennomføring av all aktivitet rettet mot barn og ungdom (mini, junior og 2.div).

 • Yngres avdeling skal bestå av 3-5 medlemmer

 • Gruppa skal ha en leder, en økonomiansvarlig og 1-3 medlemmer

 • Leder er valgt styremedlem og representerer yngres avdeling i hovedstyret.

 • Yngres avdeling har egen økonomiansvarlig som samarbeider med kasserer.

 • Overordnet ansvar for påmelding til turneringer/seriespill (mini, ungdom og 2.div), herunder organisering av reise (bestilling av buss).

 • Arrangere mini- og ungdomsturneringer og kamper i 2.div

 • Har ansvar for at alle lag har trener/trenere, lagleder og foreldrekontakt

 • Ansvar for oppstart av nye treningsgrupper

 • Ansvar for organisering av deltakelse på NNM og evt NM

 • Ansvar for informasjon til nye spillere (foreldre). Mål, visjon, holdninger og verdier samt forventninger og forutsetninger som er gjeldende til foresatte.

 • Ansvar for organisere klubbdugnader for lagene tilknyttet Yngres avdeling:

  • Julestjernesalg

  • Større arrangement (konserter, utstillinger, MSN o.l)

 

Leder yngres avdeling

 • Leder er valgt styremedlem og representerer Yngres avdeling i hovedstyret

 • Leder har ansvar for å sikre planlegging og gjennomføring av all aktivitet rettet mot barn og ungdom (mini, junior og 2.div)

 • Leder rapporterer til hovedstyret på hvert styremøte

 

Sportslig utvalg

 • Sportslig utvalg skal bestå av 3-5 medlemmer.

 • Sportslig utvalg har ansvaret for planlegging og drift av våre elite- og rekrutteringslag på dame- og herresida.

 • Gruppa skal ha en leder og en økonomiansvarlig samt 1-3 medlemmer.

 • Gruppa skal planlegge og koordinere alle reiser til bortekamper og turneringer

 • Arrangere sportsligsosiale samlinger for hele klubben (september, desember og juni)

 • Gruppa har ansvar for samarbeidet med NTG. Leder er i førersetet for arbeidet

 • Gruppa skal få oversikt over spillerstaller på elite- og 1. div. og ha en dialog med trenere/NTG om strategi med tanke

på utvikling av spesielt yngre spillere.

 • Ansvar for organisering dugnader for Elite/1.div

  • Inntektsbringende dugnader

  • Organisere oppgaver knyttet til mini- og juniorturnering

 • Ansvar for at lagene i Elite og 1.div har trener/trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, SoMe-ansvarlig

 • Arrangere allmøte for alle spillerne i Elite/1.div.

 • Gruppa kan knytte til seg personer som ønsker å kunne gjøre spesielle jobber (uten at de direkte er medlemmer av sportslig utvalg)

Leder sportslig utvalg

 • Leder er valgt styremedlem og representerer elite/1.div i hovedstyret

 • Leder har ansvar for å sikre organisering og gjennomføring av all aktivitet knyttet til elite- og 1. divisjon

 • Leder har sammen med klubbleder ansvaret for kommunikasjon med media

 • Leder følger opp utstyrsavtaler for lagene, og har ansvar for at drakter og treningstøy blir levert iht. avtale

 • Leder har ansvar for å følge opp at lagenes sponsorer blir plassert riktig på drakter, shorts og overtrekksdresser

 • Leder følger opp trenerne på elite- og 1. div. og har ansvar for å få på plass kontrakter iht vedtatt

budsjett/evt i samråd med hovedstyre

 • Leder har ansvaret for oppfølging og videreutvikling av samarbeidet med NTG

 • Leder rapporterer til hovedstyret på hvert styremøte

 

Arrangementsgruppa

 • Arrangementsgruppa skal bestå av 3-5 medlemmer

 • Gruppa skal ha en leder, og 2-4 medlemmer.

 • Leder er valgt styremedlem og representerer arrangementsgruppa i hovedstyret.

 • Gruppa skal planlegge alle terminfestede arrangement knyttet til aktivitet i yngres avdeling og 1. div/elite.

  • Med planlegging menes å sette opp dugnadslister samt sørge for at det er en «arbeidsleder» ved hvert arrangement.

  • Kiosksalg og evt. billettsalg er basisaktivtiteter på alle arrangement

 • Gruppa utfordres til å komme med forslag til nye aktiviteter ved arrangementene – aktiviteter som både skal gjøre arrangementene bedre og mer inntektsbringende.

 • Gruppa har ansvar for utforming av arena til elite- og 1. div. Dette inkluderer plassering og utforming av stadionreklame.

 

Leder arrangementsgruppe

 • Leder er valgt styremedlem og representerer arrangementsgruppa i hovedstyret

 • Leder av arrangementsgruppa har ansvar for å sikre planlegging og gjennomføring av alle terminfestede arrangement i klubben

 • Leder rapporterer til hovedstyret på hvert styremøte

 

 • NB! Spesielle arrangement som f.eks NM 15/17/19 vil ikke være leders hovedansvar. Ved slike arrangement nedsettes det egne arrangementskomiteer

Schedule: News & Updates
bottom of page